Tämä on Kymisoftin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 27.1.2022. Viimeisin muutos  27.1.2022.

1. Rekisterinpitäjä

Kymisoft, Nuolitie 8, 45150 Kouvola
ville.hietakangas@kymisoft.fi

2. Rekisterin nimi

Käyttäjärekisteri

3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilön yksiselitteinen suostumus tietojen tallentamiseen ja varastointiin

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tunnistaa käyttäjä ohjelmaan kirjautuessa, mahdollistaa ohjelman oikea toiminta, sekä toimia yhteystietona ylläpitäjän ja käyttäjän välistä viestintää varten.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  • Sähköpostiosoite
  • Henkilön nimi

Sopimuksen rauetessa kaikki tieto käyttäjästä poistetaan sähköpostiosoitetta lukuunottamatta. Sähköpostiosoitetta säilytetään entisten käyttäjien tunnistamiseen jos tunnuksia palveluun ollaan luomassa uudestaan.

5. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta palvelun ulkopuolelle.

6. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

7. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).